กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8350391
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 เม.ย. 2541 - 14 ส.ค. 2547 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
15 ส.ค. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสามหมอวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 4 ม.ค. 2552 โรงเรียนสามหมอวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู
5 ม.ค. 2552 - 30 เม.ย. 2552 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 พ.ค. 2552 - 21 ส.ค. 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
22 ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล