กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางผาณิต ตั้งใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9491058
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2539 - 14 มิ.ย. 2545 โรงเรียนภูเขียว อาจารย์ 1
15 มิ.ย. 2554 - 30 พ.ย. 2557 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อาจารย์2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล