กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9905289
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ฟิสิกส์ (ค.บ.) สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ต.ค. 2540 - 24 ธ.ค. 2547 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 30 พ.ย. 2549 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม จ.นครราชสีมา ครู
1 ธ.ค. 2549 - 30 เม.ย. 2551 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ครู
1 พ.ค. 2551 - 30 เม.ย. 2554 โรงเรียนคอนสวรรค์ ครูชำนาญการ
1 พ.ค. 2554 -20 ต.ค. 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
21 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล