กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชฎาพร ปักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2430443
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 การวัดผลการศึกษา (คบ.) สถาบันราชภัฎเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 ธ.ค. 2538 - 14 มิ.ย. 2543 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย อาจารย์ 1
15 มิ.ย. 2543 - 31 มี.ค. 2547 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ต.ค. 2549 โรงเรียนคอนสวรรค์ ครู
1 พ.ย. 2549 - 4 ม.ค. 2552 โรงเรียนคอนสวรรค์ ครูชำนาญการ
5 ม.ค. 2552 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล