กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัลยกร แก้วโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 059-8474742
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 ส.ค. 2544 - 15 มิ.ย. 2545 โรงเรียนดอยสามหมื่น จ.เชียงใหม่ อาจารย์ 1
16 มิ.ย. 2545 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านศิลาทอง อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 24 ม.ค. 2551 โรงเรียนบ้านศิลาทอง ครู
25 ม.ค. 2551 - 31 มี.ค. 2553 โรงเรียนคอนสวรรค์ ครู
1 เม.ย. 2553 - 20 พ.ค. 2555 โรงเรียนคอนสวรรค์ ครูชำนาญการ
21 พ.ค. 2555 - 18 พ.ย. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
19 พ.ย. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล