กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7460692
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 พ.ค. 2538 - 31 มี.ค. 2547 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ต.ค. 2549 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ครู
1 พ.ย. 2549 -20 ม.ค. 2551 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ครูชำนาญการ
21 ม.ค. 2551 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล