กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8483476
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
2554 การบริหารการศึกษา (กศ.ม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 ก.ย. 2551 - 30 ก.ย. 2554 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ครูผู้ช่วย
1 ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล