กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2455979
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 คหกรรม (คศ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2544 วิชาชีพครู สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
2556 การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ย. 2535 - 14 ส.ค. 2554 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อาจารย์ 1
15 ส.ค. 2544 - 6 ก.ค. 2546 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม อาจารย์ 2
7 ก.ค. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 30 มี.ค. 2549 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ครู
1 เม.ย. 2549 - 30 มี.ค. 2551 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ครูชำนาญการ
31 มี.ค. 2551 - 10 พ.ย. 2554 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ครูชำนาญการพิเศษ
11 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล