กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8471744
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2549 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 ก.ค. 2536 - 30 มิ.ย. 2537 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก อาจารย์ 1
1 ก.ค. 2537 - 29 ก.พ. 2542 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี อาจารย์ 1
1 มี.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2546 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2546 - 23 ธ.ค.2547 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 มี.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 เม.ย. 2549 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล