กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ ทักขิโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 090-2513099
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2555 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 มิ.ย. 2554 - 22 มิ.ย. 2556 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ครูผู้ช่วย
23 มิ.ย. 2556 - 29 ต.ค. 2556 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ครู
30 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล