กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4265049
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 ธ.ค. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 30 พ.ย. 2548 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จ.ชัยภูมิ ครู
1 ธ.ค. 2548 - 15 มี.ค. 2553 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครู คศ.1
16 มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล