กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธัญธร ชัยเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9975663
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ต.ค. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านซับสีทอง จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 17 ธ.ค. 2549 โรงเรียนบ้านซับสีทอง จ.ชัยภูมิ ครู
18 ธ.ค. 2549 - 1 มี.ค. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
2 มี.ค. 2555 - 24 ต.ค. 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
25 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล