กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจินตวี ไตรณรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7178085
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
2547 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 ธ.ค. 2548 - 26 ธ.ค. 2550 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ จ.ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
27 ธ.ค. 2550 - 30 เม.ย. 2551 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ จ.ชัยภูมิ ครู คศ.1
1 พ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2554 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จ.ชัยภูมิ ครู คศ.1
1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู คศ.1
1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล