กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8264806
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 ก.ย. 2550 - 23 ก.ย. 2552 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
24 ก.ย. 2552 - 31 ก.ค. 2554 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ ครู คศ.1
1 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล