กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6266256
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานครฯ
2555 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28 พ.ค. 2544 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนคูเมืองวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 15 มี.ค. 2553 โรงเรียนคูเมืองวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู
16 มี.ค. 2553 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
14 มี.ค. 2554 - 20 ต.ค. 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
21 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล