ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียสตรีชัยภูมิ
ข่าวม่วงเหลือง สานสายใยสายสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 34733
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มเบิกพัสดุ รร. Word Document ขนาดไฟล์ 32.17 KB 33699
แบบฟอร์ม ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 33893
รายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ม.ต้น 2563 34783
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ม.ปลาย 2563 34725
คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1022 KB 34061
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 33956
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 33966
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 33968
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 33970
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 33960
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 33958
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 34046
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 33827
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 33834
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 33877
เอกสารหัวหน้าระดับ
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 33873
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 33853
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 33832
เอกสารแผนงานโรงเรียน
นผ.-09-บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินงานตามโครงการ1 Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 33718
นผ.-08-แบบสรุปงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 33716
นผ.-07-แบบสรุปงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 33733
นผ.-06-แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 82.54 KB 33753
นผ.-05-บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 33738
นผ.-04-แบบสรุปงบประมาณโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 33712
นผ.-03-ข้อมูลรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ขอดำเนิการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.13 KB 33719
นผ.-02-แบบเขียนโครงการของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.68 KB 33704
นผ.-01-แบบเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 33698
แบบฟอร์มงานแผนงานปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.35 KB 33985
บันทึกขอจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 34892
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 33885
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 17.81 KB 33937
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 33956
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 34717
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 34923
เอกสาร PLC
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 253.23 KB 34013
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 252.96 KB 33922
ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 108.67 KB 34340
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 16.16 KB 34443
อื่นๆ
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.47 KB 34544
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.77 KB 37636
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.13 KB 35974
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.42 KB 34345
แบบฟอร์มแจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.54 KB 33732