ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียสตรีชัยภูมิ
ข่าวม่วงเหลือง สานสายใยสายสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 94702
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มเบิกพัสดุ รร. Word Document ขนาดไฟล์ 32.17 KB 93683
แบบฟอร์ม ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 93872
รายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ม.ต้น 2563 94600
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ม.ปลาย 2563 94612
คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1022 KB 94033
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 93927
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 93940
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 93944
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 93932
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 93929
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 93925
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 94019
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 93809
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 93818
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 93859
เอกสารหัวหน้าระดับ
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 93855
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 93837
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 93813
เอกสารแผนงานโรงเรียน
นผ.-09-บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินงานตามโครงการ1 Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 93699
นผ.-08-แบบสรุปงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 93697
นผ.-07-แบบสรุปงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 93696
นผ.-06-แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 82.54 KB 93722
นผ.-05-บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 93705
นผ.-04-แบบสรุปงบประมาณโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 93688
นผ.-03-ข้อมูลรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ขอดำเนิการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.13 KB 93700
นผ.-02-แบบเขียนโครงการของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.68 KB 93690
นผ.-01-แบบเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 93684
แบบฟอร์มงานแผนงานปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.35 KB 93971
บันทึกขอจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 94875
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 93870
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 17.81 KB 93920
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 93938
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 94675
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 94857
เอกสาร PLC
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 253.23 KB 93989
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 252.96 KB 93905
ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 108.67 KB 94323
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 16.16 KB 94425
อื่นๆ
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.47 KB 94512
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.77 KB 97598
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.13 KB 95810
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.42 KB 94093
แบบฟอร์มแจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.54 KB 93712