ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ (ผอ.สพม.30) นายปรีดา  นิตยารส  นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ
ตามนโนบายกระทรวงศึกาาธิการ 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาศุกยภาพผู้เรียน 

ภาพจาก Google Drive
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,07:47   อ่าน 216 ครั้ง