คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอกชน อุดมวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0811206881
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
2540 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏชัยภูมิ
2552 นิติศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2521 - 28 ก.พ. 2530 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
14 ต.ค. 2541 - 7 ต.ค. 2541 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มี.ค. 2530 - 13 ต.ค. 2541 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
8 ต.ค. 2541 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 ก.พ. 2549 - 26 ส.ค. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
27 ส.ค. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล