คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอกชน อุดมวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0969198717
อีเมล์ : evfcom7289@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ส.ค. 2539 - 4 ม.ค..พ. 2552 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง อาจารย์ 1
5 ม.ค.2552 - 5 มิ.ย. 2556 โรงเรียนสามหมอวิทยา อาจารย์ 2
6 มิ.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2557 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 เม.ย. 2557 - 7 ต.ค. 2558 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ต.ค. 2559-ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล