คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภิชัย อาจประจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7191309
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2547 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พ.ค. 2522 - 30 มี.ค. 2526 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู2
31 มี.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2533 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2533 - 17 มี.ค. 2537 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
18 มี.ค. 2537 - 8 เม.ย. 2542 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
9 เม.ย. 2542 - 29 ก.ย. 2542 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
30 ก.ย. 2542 - 4 มิ.ย. 2545 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
5 มิ.ย. 2545 - 31 มี.ค. 2546 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
1 เม.ย. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
24 ธ.ค. 2547 - 1 มี.ค. 2549 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 เม.ย. 2549 - 24 ม.ค. 2551 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
25 ม.ค. 2551 - 27 มี.ค. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
28 มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล